МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

УСТАВ

УСТАВ

на

Сдружение за общественополезна дейност

"Междуунивеситетски институт по мениджмънт на образованието - ИнтерАула"

Днес, 22.11.2010 г. в гр.София, ние, членовете на Сдружение за обществено полезна дейност "Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието - ИнтерАула" гр.София, наричано по-нататък "Сдружение" приехме настоящия Устав.

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1. "Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието - ИнтерАула" е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в съответствие с чл. 37-50 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.

2. Пълното наименование на Сдружението е "Междууниверситетски институт мениджмънт на образованието — ИнтерАула" (изписва се и на английски език - Interuniversity Institute on Educational Management - InterAula)

3. Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа неговото наименование, седалището и адреса на управление, номера на фирменото дело и БУЛСТАТ, изписани на български, а при кореспонденция извън страната - на съответния език.

4. Седалището и адреса на управление на Сдружението е град София, Район "Красно село", ж.к. „Борово", бл. 24А, вх. В, ап. 54

5. Сдружението се създава без срок.

6. Членове на Сдружението са учредителите му, поименно посочени в Списъка (Приложение № 1), който е неразделна част от този Устав, както и лицата приети допълнително по реда и при условията на този устав.

Чл. 2. Цели на Сдружението:

 1. Да работи и съдействува за развитието и модернизацията на образованието, образователния мениджмънт и училищното лидерство чрез разработване на регионални, национални и международни проекти; изследвания; анализи; обучение; тренинги; квалификация; трансфер на знания, ноу-хау и иновации и практическото им приложение в науката, образованието, икономиката, управлението, културата и обществения живот.
 2. Да подпомага институциите в утвърждаването на учещите организации и усъвършенстването на неформалното образование, непрекъсната професионална квалификация и учене през целия живот, като осъществява обучителни курсове, мониторинг, диагностика, експертизи, класации, консултации, учебни планове, програми и документация, партньорство и участие в мрежи.
 3. Да подпомага университетите в страната за развитието на теорията и управлението на образованието и подготовката на професионални мениджъри в образованието и социалните дейности.
 4. Да съдействува за утвърждаването на професионализма в управлението на образованието и образователните институции, на международните стандарти в изучаването и практикуването на образователния мениджмънт.
 5. Да съдейства за създаване и развитие на Детски университети в България и включването им в Европейската мрежа на детските университети; Детски паркове, атракциони, музеи на знанието с цел приобщаването на децата от най-ранна възраст към науката; за изява на техните познавателни интереси; за училищно и професионално ориентиране; избор на житейски планове и кариери; за пълноценно осмисляне на свободното време, чрез партньорство с университети, училища, училищни настоятелства, неправителствени и бизнес организации.

Чл. 3. За постигане на целите си Сдружението осъществява предмета си на дейност, като:

 1. Разработва и участвува в наши и международни проекти и програми за усъвършенствуване и реформиране на образованието и неговото управление;
 2. Разработва самостоятелно и изпълнява учебни планове, програми и научно-изследователски проекти за обучение, квалификация и сертифициране на българските специалисти по въпросите на управлението на образованието;
 3. Провежда национални и международни научни форуми и популяризира положителен опит, идеи и иновации в училищното образование и лидерство, образователния мениджмент, неформалното образование, развитието на детските университети;
 4. Сключва договори с висши училища, държавните институции и общините на територията на страната и страните от Европеския съюз, както и с потребителите на създадения научен продукт и полезен опит;
 5. Разработва проекти и програма за създаване и развитие на „детски университети" към висшите учебни заведения в страната и провежда кампании за популяризирането им сред академичната общност и обществото като цяло;
 6. Разработва програми и организира дейностите по включване на създадените детски университети в Европейската мрежа на детските университети; взаимодействува със сходни структури и университети в рамките на Европейския съюз;
 7. Поддържа активни международни контакти и членува в международни организации със сродни цели и предмет на дейност;
 8. Разработва и предлага учебни пособия, помагала и документация за усъвършенстване на подготовката на специалистите по образователен мениджмънт в рамките на продължаващото образование и учене през целия живот;
 9. Подбира и привлича университетски преподаватели, учени, учители, консултанти и експерти за разработване, организиране и осъществяване на проектите по образователен мениджмент и дейността на детските университети; съдействува за повишаване на тяхната квалификация и специализация в страната и чужбина;
 10. Взаимодейства с институции и неправителствени организации по въпросите на модернизацията и развитието на училищното образование, кариерното развитие на учители и училищни мениджъри за експериментиране и внедряване на авторски модели и методи на обучение и управление на училищните организации;
 11. Оказва експертна консултативна помощ на заинтересовани страни и организации в изучаването на качеството и ефективността на управлението на образованието;
 12. Привлича университетски преподаватели, практикуващи учители, управленски и административен персонал за развитие на управлението в системата на образование и за осъществяване на дейността на детските университети;
 13. Изгражда и стопанисва материално-техническата база, необходима за постигане целите на Сдружението.

ГЛАВА II

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 4. Имуществото на Сдружението се състои от:

 1. Парични средства, предоставени от членовете му, държавата и общините, физически и юридически лица от страна и чужбина;
 2. Движимо и недвижимо имущество, предоставени от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Дялово участие в дружества, акции и ценни книжа, права върху интелектуална и индустриална собственост и всякакви други права, които могат да бъдат притежание на юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 5. Сдружението набира средства от:

 1. Бюджетни и извънбюджетни средства, спонсорство, дарения и други пожертвувания, целево предоставени от държавата, общините, физически и юридически лица от страната и чужбина, включително от членовете му;
 2. Приходи от стопанисване и разпореждане с имуществата на Сдружението;
 3. Приходи от дейността на Сдружението, пряко свързана с постигане на целите и осъществяване предмета му на дейност;
 4. Лихви и дивиденти от банкови сметки, ценни книжа и дялови участия в търговски дружества и други подобни;
 5. Възмездно предоставяне на интелектуална собственост на Сдружението и на неговите членове;
 6. Други позволени от закона източници.

Чл. 6.1. Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице може да направи дарение или друго пожертвувание в пари, вещи или друго имущество безусловно или с условие за използване по определен от него начин, доколкото това не противоречи на целите на Сдружението, закона и морала. Приемането се извършва от управителния съвет на Дружеството. Всички направени дарения се вписват в специална книга-регистър.

2. Когато спонсорът или дарителят желае с предоставените средства да бъде учредена стипендия, специализирани фондове, награди и други подобни, той може да поиска те да носят неговото име или друго определено от него наименование, ако това не противоречи на целите на Сдружението.

3. Сдружението може да откаже да приеме дарения, завещания или спонсорство, направени с неприемливи за него условия и в противоречие с неговите цели, закона и морала.

Чл. 7. Изразходването на средства на Сдружението може да се извършва само за постигане на неговите цели.

Чл. 8. Разпореждане с имуществото на Сдружението се извършва по решение на Управителния съвет, с изключение на случаите по чл.41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, когато такова решение се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от неговите членове.

Чл. 9. При разходване на имуществото на Сдружението се прилагат правилата на чл. 38 и чл. 41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 10. Финансирането на дейността на Сдружението, в съответствие с неговите цели, се осъществява въз основа на бюджет, който се приема от Общото събрание.

Чл. 11. Приходи от дейността на Сдружението и негово имущество не могат да се разпределят като печалба между членовете му.

ГЛАВА ІІІ

ЧЛЕНСТВО

Чл. 12. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, което притежава съответната научна подготовка, опит, квалификация или специални знания, свързани с целите и предмета му на дейност, както и всяко лице, което има значителен принос в развитието на науката и образованието

Чл. 13. Приемането на нов член на Сдружението става с писмена мюлба отправена до Управителния му съвет, който се произнася с решение, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав.

Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно изявление до Управителния му съвет;
 2. със смъртта или поставянето под запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на сдружението;
 5. при отпадане.

Чл. 15. Прекратяването на членството поради отпадане става, когато:

 1. лицето не присъствува на проведени две последователни Общи събрания или            на        заседания       на органа, в който е избран;
 2. без уважителни причини не се яви повече от два пъти на покани, отправени му от Председателя и/или Управителния съвет в продължение на една календарна година за участие в мероприятия, инициирани от ръководните органи та Сдружението;
 3. престане да отговаря на условията за приемане на нов член, посочени в чл. 12 от този устав;

Чл. 16. Прекратяването на членството поради отпадане се извършва с Решение на Управителния съвет, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав;

Чл. 17. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав, когато:

 1. когато с действията си е накърнил интересите и доброто му име;
 2. не изпълни решение на Общото събрание или Управителния съвет;
 3. покаже незадоволителни резултати в образователната, административната, научната или друга дейност, заради която е приет за член;
 4. по-нататъшното му членство е несъвместимо с целите на Сдружението.

Чл. 18. Решението по чл. 16 и чл. 17 от този Устав може да се обжалва от лицето, чието членство е прекратено, на първото заседание на Общото събрание,следващо отпадането и изключването.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19.1. Органи за управление на Сдружението са; Общото събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет.

2. По решение на Управителния съвет могат да се създават помощни органи - научен съвет, експертни групи, временни консултативни органи, комисии и други, в зависимост от потребностите и дейността на Дружеството.

ГЛАВА V

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20.1. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението.

            2. Всеки член на Общото събрание има право на един глас, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички присъстващи, освен в случаите посочени в чл. 22 от този Устав.

         3. В работата на Общото събрание могат да участват научни специалисти, експерти и консултанти с право на съвещателен глас, които се избират от Управителния съвет на Сдружението.

       4. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно, по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в мястото, където се намира неговото седалище и адрес на управление. Поканата за свикване се обнародва в Държавен вестник или се публикува в официалния сайт на сдружението , най-малко един месец преди насрочения ден и в нея се посочва датата, мястото и часа на провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква.

5.   Ако Управителният съвет в срок от един месец от искането на 1/3 от членовете не отправи писмена покана за провеждане на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на по писмено искане на заинтересованите лица.

6.  Заседанията на Общото събрание се провеждат, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

7.   Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет.


Чл. 21. Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

3.взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

4.приема основните насоки за дейността на Сдружението;

5.приема бюджета;

6.приема отчета за дейността на Управителния съвет

7.отменя решенията на другите органи на Сдружението, когато същите противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;

Чл. 22. Решенията на Общото събрание по чл. 21, т. 1 и т. 3 от настоящия Устав се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, а тези посочени в чл. 21, т, 2, т. 5, 6 и от Устава решения се вземат с обикновено мнозинство от пресъстващите членове на Общото събрание.

Чл. 23. Всички останали решения, включително по въпросите, подробно изброени в чл.25, ал.1 от ЗЮЛНЦ се разглеждат и решават от Управителния съвет с обикновено мнозинство.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание се протоколират и вписват в нарочна книга.

ГЛАВА VI

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 25.1. (изм. 09.06.2017 г.) В Управителния съвет участват физически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Управителният съвет се състои от Председател, който представлява Сдружението пред трети лица  и четирима членове. Председателят на управителния съвет е и председател на сдружението, който го представлява пред трети лица и той се избира от Общото събрание.

2.Управителният съвет решава всички въпроси, свързани с осъществяване целите и дейността на Сдружението, доколкото същите не са от компетентността на Общото събрание;

3.Член на Управителния съвет може да бъде физическо лице, без оглед на гражданството, което приема да работи за осъществяване на целите на Сдружението.

4.Управителният съвет се свиква на редовно заседание, което се ръководи от Председателя, най-малко два пъти годишно чрез писмена покана до всеки един от членовете или чрез обнародване в официалния сайт на сдружението . Поканата трябва да бъде получена, съответно обнародвана най- малко 7 (Седем) дни преди деня на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на извънредно заседание на Управителния съвет. Управителния съвет може да бъде свикан на редовно заседание и от 1/3 от членовете му.

6.Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя, в случай че бъдат понесени сериозни загуби на имуществото на Дружеството или възникне опасност от накърняване на. интересите му, както и при всяко извънредно обстоятелство, което сериозно застрашава постигането на неговите цели.

7.Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко двама от членовете му.

8.Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на гласовете на. присъстващите членове, освен в случаите посочени в чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 26. Управителният съвет:

1.определя обема на представителната власт на всеки един от членовете му;

2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.разпорежда се с имуществото на Сдружението за постигане на неговите цели;

4.подготвя внася пред Общото събрание проект за бюджета на Сдружението;

5.изготвя и представя пред Общото събрание отчет за дейността си;

6.приема и изключва членове, вкл. поради отпадане;

7.взема решения за участие в други организации имащи сродни цели;

Чл. 27. Веднъж годишно Управителния съвет изготвя доклад за дейността на Сдружението, който се одобрява от Общото събрание.

Чл. 28. Председателят на Управителния съвет:

1.Представлява Сдружението пред трети физически и юридически лица, държава та и органите на местната власт в страната и чужбина, а при неговото отсъствие и въз основа на изрично пълномощно, Сдружението се представлява от Заместник председателя на Управителния съвет;

2.Ръководи работата на Общото събрание и Управителния съвет;

3.Осигурява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

4.Изготвя правила, инструкции, програми и други, свързани с дейността на Сдружението които се одобряват от Управителния съвет;

5.Сключва сделки с трети лица в рамките на предоставените му със Закона и този устав права, включително назначава и освобождава персонала;

6.Представя за публикуване в бюлетина на Централния регистър при Министерството на правосъдието, одобрения годишен доклад за дейността на Сдружението;

7.Представя за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието информация относно извършения подбор и начина на подпомагане на лицата от Сдружението, във връзка с целите и финансовите му възможности;

8.Представя за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието всяка година до 31 май, обстоятелствата по чл.46 от ЗЮЛНЦ относно дейността на Сдружението за предходната година.

ГЛАВА VII

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 29. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет. Председателя на Управителния съвет може да упълномощава други лица за извършването на определени действия, конкретно посочени в дадените им пълномощия.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. Сдружението се прекратява е решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Чл. 31.1. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация.

Ликвидатор на Сдружението е Председателят на Управителния съвет, включително и в случаите на чл. 13, ал. 1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 32. По решение на Общото събрание, разпределението на останалото след ликвидацията имущество след удовлетворяването на евентуалните кредитори, се прехвърля безвъзмездно на друго юридическо лице с нестопанска цел, което има възможно най-близки цели до тези на прекратеното Сдружение.

ГЛАВА ІX

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Веднъж годишно Управителният съвет предприема мерки за осигуряване на извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител.

Чл. 34. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като за верността на съдържанието им е отговорен Председателят на Управителния съвет.

Чл. 35. Председателят на Управителния съвет предприема необходимите действия за регистрирането на Дружеството в регистрите на Софийски градски съд.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИНТЕРАУЛА" - ГР. СОФИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.11.2010 Г. И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 09.06.2017 Г.


НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИНТЕРАУЛА" - ГР. СОФИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.11.2010 Г. И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 09.06.2017 Г.Председател на МИМО - Интераула:


проф. Силвия НиколаеваПредседател на Общото събрание:


проф. Петър БалканскиСекретар-преброител:


Проф. Божидар Гьошев

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info