МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

Мисия на неправителствената организация

“Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в съответствие с чл. 37-50 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.  
 
Неговата мисия е да координира усилията на академичните звена и кадри в страната за повишаване качеството на управлението в сферата на образованието в страната.  
 
Пълното наименование на Сдружението е “Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула” (изписва се и на английски език – Interuniversity Institute on Educational Management – Interаula.  
 
Седалището и адресът на управление на Сдружението е град София, Район “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 24А, вх. В, ап. 54  
 
Сдружението се създава без срок.  
 
Брошура на МИМО - Интераула:  
https://drive.google.com/open?id=1LMXIOpXBaXLoCvp0966C6Og2n4CUFXWS00qaG8AYq1Y

Цели на организацията

1. Да популяризира и разпространява научни и практически постижения в сферата на образователния мениджмънт.  
2. Да подкрепя образователните организации и техните лидери в повишаване на управленската им култура и компетентност.  
3. Да подкрепя развитието на иновативни университетски програми в сферата на образователния мениджмънт.  
4. Да поощрява и подпомага развитието на академичните кадри в сферата на образователния мениджмънт.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info