МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителния съвет на Сдружение „МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНТЕРАУЛА" – град София


Свиква Общо събрание на Сдружението на 09 юни 2017 от 14:00 часа

в град София, район "Красно село", ж.к. Борово, бл. 24А, вх. В, ап. 54

При липса на кворум Общото събрание на Сдружението се отлага с 1 /един/ час и ще се проведе на същото място, при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

– Приемане на ГФО за дейността на Сдружението;

– Доклад да дейността на Сдружението;

– Приемане на нови членове и освобождаване на членове на Сдружението;

– Промени в устава на Сдружението;

– Промени в структурата и състава на Управителния съвет;

– Разни.

Възлага на ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАЛКАНСКИ, в качеството му на Председател на Управителния съвет, да публикува поканата за свикване на Общо събрание в официалния сайт на Сдружението /www.interaula.org/ и да изпрати писмени покани до членовете му.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info