МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ЧЛЕНСТВО


ЧЛЕНСТВО

Съгласно Устава
:

Чл. 12. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, което притежава съответната научна подготовка, опит, квалификация или специални знания, свързани с целите и предмета му на дейност, както и всяко лице, което има значителен принос в развитието на науката и образованието.


Чл. 13. Приемането на нов член на Сдружението става с писмена мюлба отправена до Управителния му съвет, който се произнася с решение, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав.


Заявленията за членство се изпращат  за разглеждане до Управителния съвет  на МИМО - Итераула по електронен път като сканирани страници на имейл: mimointeraula2017@gmail.com

Формулярът за заявление за членство може да се изтегли тук:
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info