МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

проф. д-р Петър Балкански - почетен председател


проф. д-р Силвия Николаева - председател       
      s.nikolaeva@fp.uni-sofia.bg

доц. д-р Йонка Първанова - зам. председател
       yonkapg@gmail.com

доц. д-р Росица Симеонова 
       rossi.simeonova@abv.bg

доц. д-р Ваня Божилова   

гл.ас. д-р Александър Ранев
        aleksandar.123@gmail.com


Координатори на университетски екипи

проф. д-р Маринела Михова - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
            m.mihova@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Пенка Кожухарова - ШУ "Епископ Константин Преславски"
            p.kozhuharova@shu.bg

доц. д-р Албена Александрова - ПУ "Паисий Хилендарски"
           albena_aleks@yahoo.com

ас. д-р Румяна Гьорева - ЮЗУ "Неофит Рилски"
             r.gyoreva@swu.bg 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info