МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ПУБЛИКАЦИИ


ПУБЛИКАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИМО - ИНТЕРАУЛА


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


 ТЕМАТИЧНА КНИЖКА НА СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИКА" - кн.1/2018 г. (свободен достъп) - съст. С. Николаева посветена на връзките между формалното и неформално образование


Росица Симеонова, Йонка Първанова – Иновативен модел за полицентрично инспектиране на мрежа от училища в България / 90-120. В: Годишник на СУ, книга Педагогика, том 110.
https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXU0tYTHI5by1fRVFJRkw3QUR1dEV2NTJ3anhZ


Силвия Николаева, Професионализация, професионализъм и иновации: три ключови стълба на майсторството в образованието / Стратегии на образователната и научна политика 8 т. 23, кн.5, 2015, 463-475.
https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXbGlNTlpOTnRCVFFLMTl1N3UtV1VJQi0tdnpB 


Бистра Мизова, Бончо Господинов, Румяна Пейчева-Форсайт, Илиана Петкова, Йонка ПървановаПРОБЛЕМИ ПРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕНИДЖЪРИ 
file:///C:/Users/User/Downloads/Problemsrelatedtoteachersqualificationandpreparation.pdf


ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, сборник научни доклади от международна научна конференция, Китен, 2016.
https://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf 


Вержиния Христова, магистър по Образователен мениджмънт, випуск 2017-18,СУ
Професията като мечта.  Академично есе по  Мениджмънт на класа.
https://drive.google.com/open?id=1jdyPC8BCGTwAY2ePxwyyD08pXH6wA6Av 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info