МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

РЕШЕНИЯ НА УС

Решения на УС от първо редовно заседание за 2018 г.

(2 април 2018 г.)

(1)    УС разгледа постъпилите заявления за членство в Сдружението и гласува „за" приемането на следните кандидати, позовавайки се на изискванията за членство, формулирани в чл. 12 на Устава.

1.Вержиния Боянова Христова – Мирчева, магистър в СУ

2.Лилия Георгиева Петрова, алумни ОМ, ЧУ „Питагор"

3.Невена Славева Филипова, ЮЗУ

4.Румяна Тодорова Гьорева, ЮЗУ

5.Траян Александров Попкочев, ЮЗУ

6.Юлиана Йорданова Ковачка, ЮЗУ

7.Милка Стефанова Семова, СФ, СУ (Contour Services Inc.)

8.Цветослав Младенов Николов, ФНПП, СУ

(2)УС, като обсъди напредъка по изпълнение на приетите приоритети на Сдружението, реши  да упълномощава експертни работни групи за изпълнение на конкретни решения/задачи, като членовете на групите се формират на доброволен принцип. Всеки член на УС по собствено желание и в експертно качество може да участва в работни групи.

(3)УС, като обсъди напредъка по подготовката на критериите за оценка на номинациите за годишната класация „Образователен лидер", реши до 9 април 2018 г. всеки член на УС да изпрати окончателните варианти за критериите, предложението от координаторите по категории. Критериите да се качат на сайта. Всеки член на УС да предложи документ с текст за своите критерии, който да се качи на сайта до дата 9 април. Бяха актуализирани и сроковете за подаване и оценяване на номинациите, съответно 10 септември и 10 октомври 2018г. Заключителното събитие (конференция на МИМО) бе определена да се състои на 23 ноември в СУ – Нова конферентна зала.

(4)Относно секцията с публикациите на сайта на Сдружението доц. Първанова и доц. Божилова поеха ангажимент да помислят и предложат концепция за оформяне на секцията с публикациите и за нейното поетапно развиване и обогатяване.Решения на УС от първо редовно заседание за 2018 г. 

(25 януари 2018 г.)


(1) УС реши да стартира процедура на пререгистрация на Сдружението, като използвавъзможността това да се реализира по електронен път. За целта упълномощава адвокат Лора Иванова за свое упълномощено лице -притежател на електронен подпис, да подготви и подаде нужните документи към НАП.


(2) УС реши да възложи на адвокат Лора Иванова като упълномощено лице, притежател на електронен подпис, да реализира занапред по електронен път всички вписвания, налагани от Устава на Сдружението и съобразно действащата нормативна уредба.  Пълномощното е безсрочно, а изпълнението на процедурите по вписване ще се изпълняват от адвокат Иванова безвъзмездно. Последното обстоятелство може да бъде променяно при поискване от която и дае от двете страни.

 

 (3) Присъстващите членове на УС гласуваха „ЗА" приемането на следните нови членове на сдружението, подали заявления за членство на 15 декември 2017 г.:

Десислава Иванова Стоева

Антоанета Райчева Календерова,

Даринка Христова Костадинова ,

Ели Георгиева Николова,

Берджухи Михран Йорданова,

Светлана Петрова Ангелова,

Диляна Димитрова Иванова,

 

(4) По отношение изпълнението на  Стратегически приоритет 1 УС реши да интегрира в рамките на 2018-та година дейностите в една обща и комплексна инициатива – Национален преглед на добрите управленски практики в образованието. Тя ще съчетава:

 

·събирането на обективна информация за добри / успешни управленски модели и практики на национално равнище, което ще позволи и нейното обобщаване и вторичен анализ за изследователски нужди;

·стимулиране на образователните лидери/мениджъри и водещи образователни организации да споделят и обменят опит с цел разпространение на успешните практики;

·засилване на връзките между университетските специалисти с практическите екипи;

·годишни отличия / номинации на най-успешните управленски практики и образователни лидери;

·провеждане на годишен публичен форум, на който ще бъдат представени и отличени най-добрите управленски практики и модели;

·публикуване на тематично издание / книжка.

 

(5)В изпълнение на Стратегически приоритет 2 УС реши за 2018 г.:

·да са проучат възможностите за създаване и поддържане на безплатна онлайн платформа на Сдружението за публикации и ресурси в сферата на образователния мениджмънт. Да се потърси вариант за създаване на безплатен сайт на сдружението.  (отг. Й. Първанова, В. Божилова);

·Да се установи контакт с МОН и другите местни звена (РУО) чрез официални писма с предложение за бъдещо активно сътрудничество (отг.  Р. Симеонова)

·Да се разработи и изпратят до МОН предложения на МИМО относно необходимите промени в Наредбата за управление на качеството на образование.  В последствие – при публикуване на проекта за промяна на наредбата за обществено обсъждане – да се излезе с официално становище. (отг.  Р. Симеонова)

 

(6) В изпълнение на Стратегически приоритет 3 УС реши за 2018 г.:

Да се изпратят официални писма до основни (активни) членове на МИМО  от водещите университети - съоснователи на Сдружението, със следните предложения:

a.  да поемат лично ролята на институционални координатори или предложат друг член на МИМО от съответната академична общост, чийто професионален профил съответства на изискванията към членовете на Сдружението, определени от Устава (чл.12);

b.  да инициират провеждането на инфомационна среща сред представителите на академичната общост и свързаните с нея партньори с цел популяризиране мисията и дейностите на МИМО;

c.  да реализират мерки за привличане на нови членове на Сдружението на място;

d.  да предлагат местни инициативи и дейности като част от годишния календар на Сдружението, които съответстват на мисията и приротетите на МИМО;

e.  да  подкрепят изпълнението на местно равнище на приоритетите и дейностите от годишния календар за дейностите на МИМО.


(7) В изпълнение на Стратегически приоритет 4 УС реши за 2018 г.:

да се търсят възможности за работа по изследователски и практически поръчки на училища и други образователни организации. МИМО да предложи варианти за консултиране или за извършване на консултиране на организации по тяхна заявка.


(8)  УС гласува следното разпределение на ангажиментите по изпълнение на решенията от първото редовно заседание за 2018 г. както следва

     - Разработване и консултиране с УС на концепция за националната класация и свързаните с нея събития – С. Николаева.

          -  Комуникация с МОН по заявяване на МИМО като участник в обсъжданията на нормативни актове – Р. Симеонова

          -  Конкурс за иновативни управленски практики и популяризиране възможностите на МИМО за консултиране на организации по поръчка (с цел самоиздръжка на сдружението) –С. Николаева

           -   Онлайн платформа и сайт на сдружението – В. Божилова и Й. Първанова

            -  Организация на мрежа от регионални офиси на МИМО – А. РаневРешения на УС от второ редовно заседание за 2017 г. 
(20 септември 2017 г.)

1. Избра доц. Йонка Първанова за заместник председател на Сдружението.

2. Определи четири стратегически приоритети за МИМО - Интераула:
        Приоритет 1:   Участие в стратегически национални изследвания, инициативи  и иновации за повишаване качеството на управлението в образованието 
         Приоритет 2:   Активен обществен и институционален диалог и сътрудничество.
         Приоритет 3: Организационно укрепване
         Приоритет 4: Устойчивост

3.  Взе се решение за организиране и провеждане до края на 2017 г. на национален дискусионен форум "Управленски предизвикателства пред иновативните училища и мрежи в българското образование".

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info