МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

АКТУАЛНО

26 април 2018 г.

Информационна среща в ШУ „Еп. Константин Преславски"На 26 април в Педагогически факултет на Шуменски унивреситет „Еп. Константин Преславски" се проведе дискусия на тема: „Иновативни практики в мениджмънта на училището". Участници във форума бяха преподаватели и студенти от магистърска програма „Управление на образованието". Представена беше инициативата "Национална класация "Образователен лидер" на Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието "Интераула". Участниците се запознаха с мисията, целите и актуални приоритети на Сдружението. Обсъдени бяха иновативни модели и номинирани добри практики.17 февруари 2018 г.


      ТЕМАТИЧНА КНИЖКА НА СПИСАНИЕ ПЕДАГОГИКА С АВТОРСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА МИМО - ИНТЕРАУЛА


Излезе първата тематична книжка на сп. Педагогика за 2018 г., която е посветена на теорията и практиката на неформално образование. Съставител на тематичната рубрика НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, е проф. Силвия Николаева (СУ), а със своя статия в изданието участва и доц. Пенка Кожухарова (ШУ).Това е първата от общо три тематични книжки на сп. Педагогика, които ще излязатпрез 2018 г., за да представят изпреварващо появата на първия том на "Антология Неформално образование". Неговото създаване е свързано с предстоящото през есента отбелязване на 10-тата годишнина от създаването на първите университетски програми по Неформално образование към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

В изданието, обединило над 60 текста,са намерили място както исторически извори и вече публикувани изследвания на водещи наши и чужди автори, така и нови текстове. Благодарение на ангажираността и подкрепата на редакционната колегия на списание „Педагогика" неговите читатели имат възможността първи да прочетат едни от най-интересните оригинални публикации, обединени около следните тематични акценти:

Книжка  1:   Формално и неформално образование: измерения на една реална синергия.

Книжка  3:   Социалните функции и приноси на неформалното образование.

Книжка 5:Образованието за възрастни: между ученето през целия живот и продължаващата професионализация". 


Линк към тематичната книжка:

https://azbuki.bg/editions/journals/pedagogics/contents/388-pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-3/3322-xc-1-2018
16 февруари 2018 г.


ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 


         На 16 февруари 2018 г. бе извършена пререгистрацията на Сдружението "Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието - Интераула" към Регистъра на ЮЛНЦ - Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.  Процедурата е в изпълнение на новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството.


Линк към копие от пререгистрационния формуляр: 

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXSXpJbFVENGVoQjhqeHFXdURMM003ZzQydmlJ 15 февруари 2018 г.


      ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ 

"ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР - 2018"


   Управителният съвет на МИМО - Интераула публикува поканата към своите членове да участват в инициативата "Годишна класация "Образователен лидер. Образователно лидерство - 2018", като номинират за отличията успешни управленски практики и лидери. Пълният текст на поканата, както и формулярите към нея, са публикувани на сайта в рубриката "Годишна класация". 


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info