МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ПРОТОКОЛИ ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИНТЕРАУЛА"

Днес, 9 юни 2017 г. от 14:00 часа в в град София, район "Красно село", ж.к. Борово, бл. 24А, вх. В, ап. 54 се проведе редовно Общо събрание на „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула".

След направената проверка в Списъка на присъстващите членове се установи, че е налице кворум и Общото събрание може да взима валидни решения.

С единодушие на присъстващите за Председател на Общото събрание бе избран професор Петър Балкански и за секретар - преброител професор Божидар Гьошев.

Общото събрание премина при следния дневен ред, обявен предварително в поканата, а именно:

  1. Приемане на ГФО за дейността на Сдружението;

  2. Доклад за дейността на Сдружението;

  3. Промени в устава на Сдружението;

  4. Промени в структурата и състава на Управителния съвет;

  5. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Докладва професор Петър Балкански – Председател на Управителния съвет. Той запозна присъстващите членове с резултатите от дейноста на Сдружението, баланса и отчета за приходите и разходите. Бяха представени данни за наличните парични суми в банковата сметка на Сдружението.

След станалите разисквания Общото събрание с единодушие прие следното решение:

Общото събрание на членовете на Сдружение „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула" приема ГФО за 2016 г.

По т. 2 от дневния ред:

Докладва професор Петър Балкански – Председател на Управителния съвет.

Професор Балкански направи кратка ретроспекция на извършената дейност от Сдружението – самостоятелно и по университети.

Подчертани бяха усилията в класификатора на професионалните направления да се впише 1-1 – Теория и управление на образованието и съответните магистърски и докторски програми, сътрудничеството с университета в Амстердам, Софийски университет и др.

Изнесени бяха данни за проведени семинари с училищни директори.

Изпълнена е една от основните цели, а именно магистърските програми по Теория и управление на образованието да се утвърдят в университетите.

В съвременните условия, децентрализация и нови цели и задачи на училището е необходимо нещо друго. Целта е директорът да бъде професионален управленец, мениджър и лидер. Това е и голямото предизвикателство пред новия състав на сдружението. Постепенно всеки университет, след акредитацията, започна да променя програмите си, стъпвайки на автономията. Нарушаването на това единство доведе до невъзможност да се решат въпросите ,свързани със статута на училищния директор.

В обобщение – създадено е професионално направление. То се реализира в 5 университета. Подготвени са едно ядро от университетски преподаватели. Има двама големи доктори по 1.1. – проф. дпн Ваня Георгиева и проф. дпн Вяра Гюрова.

След станалите разисквания Общото събрание с единодушие прие следното решение:

Общото събрание на членовете на Сдружение „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула" приема Доклада за дейността на Сдружението.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание констатира, че молби за членство в сдружението до Управителния съвет са подали 10 /десет/ нови членове, които са приети за членове на сдружението с Решение на Управителния съвет от 21.04.2017г.  и които са включени в списъка с членовете на сдружението.

По т. 4 от дневния ред:

Докладва професор Петър Балкански – Председател на Управителния съвет.

Той запозна присъстващите членове с предложените промени в Устава на Сдружението.

След станалите разисквания Общото събрание с единодушие прие следното решение:

Общото събрание на членовете на Сдружение „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула" приема предложените промени в Устава, както следва:

  1. Чл. 25, т. 1 и т. 2 се променят както следва:

Чл. 25.1. (изм. 09.06.2017 г.) В Управителния съвет участват физически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Управителният съвет се състои от Председател, който представлява Сдружението пред трети лица  и четирима членове. Председателят на управителния съвет е и Председател на Сдружението, който го представлява пред трети лица, и се избира от Общото събрание.

По т. 5 от дневния ред:

Докладва професор Петър Балкански – Председател на Управителния съвет, който прочете проекто-решението по т. 5 от дневния ред, и мотивите за това.

За нови членове на Управителния съвет бяха предложени:

Председател:     Силвия Николаева Николова

 Членове:Александър Иванов Ранев -

Ваня Борисова Божилова –

Йонка Петрова Първанова -

Росица Симеонова Илиева –

След станалите разисквания Общото събрание с единодушие прие следните решения:

1.Общото събрание на членовете на Сдружение „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула" освобождава от длъжност и от отговорност за дейността им до момента членовете на Управителния съвет.

2.Избира за срок от три години нов Управителен съвет на Сдружението в състав:

Силвия Николаева Николова –

Александър Иванов Ранев

Ваня Борисова Божилова –

Йонка Петрова Първанова -

Росица Симеонова Илиева –


3.За Председател на Управителния съвет и представляващ Сдружението се избира Силвия Николаева Николова – ЕГН 6110133279, която занапред ще представлява Сдружението пред трети лица.

По т. 6 от дневния ред „Разни":

Докладва професор Божидар Гьошев.

Да благодарим на проф. Балкански. Предлагам той да бъде избран за почетен председател на сдружението. Има си ръководни органи. П. Балкански дава връзката между миналото и бъдещето.

Балкански – аз не страдам от грандомански мисли. Аз и на С. Николаева казах, че не искам да се меся в работата толкова много. Искам да съм полезен. Идеята тук е да обновявате нещата в сдружението. Аз ще добавям спомени.

Симеонова – подкрепям предложението. Трябва да има приемственост и вие да останете активен двигател в сдружението. Без минало – няма бъдеще. Подкрепям предложението

В. Георгиева – подкрепям предложението. Тази идея е близка на сърцето му, дал е много усилия. Намерил е подходящия човек, така че ми се струва, че могат да работят и за в бъдеще заедно. Това е и едно признание за дейността му. А осигурява и приемственост.

След станалите разисквания Общото събрание с единодушие прие следните решения:

  1. Избира професор Петър Балкански за Почетен председател на Сдружението.

  2. Възлага на новоизбрания Управителен съвет:

да подготви проект за нов Устав на Сдружението;

да организира и подготви Сдружението за пререгистрация,
с оглед влизащите в сила от 1 януари 2018 г. промени в ЗЮЛНЦ;

да извърши необходимите действия и да свика Общо събрание на
Сдружението не по-късно от 31 януари 2018 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на Сдружението бе закрито.

Настоящият Протокол се изготви и подписа в два екземпляра – един за съда и един за архива на Сдружението.

Председател на Общото събрание:

.....................................................

Професор Петър Балкански


Секретар-преброител:

....................................................

Професор Божидар Гьошев


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info